Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.koronkowysekret.pl z dnia 28.05.2020
 

Sklep internetowy www.koronkowysekret.pl prowadzony jest przez firmę:

CINTHIA sp z.o.o
ul. Pełczyńskiego 16 m 12
01-471 Warszawa
NIP 5223253717

Adres do korespondencji:
Koronkowy Sekret,
ul. Brzeska 13, 21-500 Biała Podlaska

Adres poczty elektronicznej:
kontakt@koronkowysekret.pl

Numer telefonu 796-086-818
Facebook: https://www.facebook.com/koronkowysekret/

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.koronkowysekret.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego.
 2. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia dokonywane przez nią czynności wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu.
 3. Firma – właściciel sklepu internetowego.
 4. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, służąca do składania Zamówień oraz do zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
 5. Salon Koronkowy Sekret – lokal, w którym Firma prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży Klientom Towarów,
 6. Elektroniczny BON PODARUNKOWY – elektroniczna wersja bonu, w formacie PDF, wysyłany z adresu zamowienia@koronkowysekret.pl, o określonej wartości od 50 zł do 1000 zł będący formą płatności w sklepie stacjonarnym Koronkowy Sekret oraz w sklepie internetowym.
 7. Bon Podarunkowy – bon towarowy o wartości od 50 zł do 1000 zł w formie papierowej, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach oraz w Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Salonie oraz sklepie internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości.
 8. Nabywca BONU PODARUNKOWEGO lub E- BONU PODARUNKOWEGO – klient który nabywa od Firmy BON PODARUNKOWY oraz/lub E- BON PODARUNKOWY w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej jego wartości nominalnej.
 9. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Papierowego BONU PODARUNKOWEGO przedstawiający go do realizacji w Salonie lub Nabywca lub każdorazowy posiadacz Elektronicznego BONU PODARUNKOWEGO realizujący go w salonie stacjonarnym,
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
 13. Sklep Internetowy – www.koronkowysekret.pl
 14. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego, mający zastosowanie do umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Firmą.
 15. Towar – rzecz prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.
 16. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży, określającą istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich cenę.

III. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.koronkowysekret.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego; – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; – zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Z chwilą naciśnięcia w przycisk „Zamówienie” Konsument składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).
 6. Firma zapewnia Klientom udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w formie podstrony poprzedzającej złożenie Zamówienia przez Klienta. Informacje te obejmują w szczególności: – główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem – dokładne dane identyfikujące Firmę; – adres siedziby Firmy, adresie poczty elektronicznej oraz numery telefonu – adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit.; łączną cenę za Towar wraz z podatkami; koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; – sposób i termin zapłaty; – sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurę rozpatrywania reklamacji; – sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży; – koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które ponosi Konsument oraz koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; – brak prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; – obowiązek Firmy dostarczenia rzeczy bez wad; – istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji; – minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży; – możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji Konta, ani logowania do Konta. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozpoczęcie składania zamówienia – według wyboru Klienta – następuje za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez konieczności zakładania Konta.
 3. Firma świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.koronkowysekret.pl
 4. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość: – śledzenia historii zamówień, – śledzenia statusu złożonego zamówienia, – ponowienia poprzedniego zamówienia, pod warunkiem dostępności danego produktu.
 7. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu odpowiedniej ikony na stronie głównej Sklepu internetowego lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i nr telefonu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usług marketingu i promocji Firmy. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 9. Klient wyraża zgodę na kontakt ze sklepem w formie: SMS, E-MAIL, MMS, NEWSLETTER na podany przez siebie numer telefonu oraz adres e-mail w celach prowadzenia i realizacji czynności około sprzedażowych ( informacja o usłudze gorseciarskiej, zamówieniach, zwrocie i reklamacji towaru itp.), oraz w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o nowościach, aktualnych promocjach, rabatach oraz eventach w salonie Koronkowy Sekret oraz na stronie
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 11. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@koronkowysekret.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy do korespondencji, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem numeru telefonu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 13. Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, – przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 14. Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta ze Sklepu internetowego.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 17. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w szczególności odmówić realizacji złożonego Zamówienia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: – podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, – dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, – dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
 18. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Firmy.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 20. Kalkulator Rozmiaru dostępny na Stronie Internetowej w przybliżeniu określa rozmiar jaki Klient powinien u nas zakupić, jednak to Klient ostatecznie decyduje jaki produkt chce zakupić i odpowiada za swój wybór.
 21. Personel sklepu może pomóc przy wyborze odpowiedniego rozmiaru po przez dobór online jednak ostatecznie o zakupie decyduje Klient i on odpowiada za swój wybór.

V. Procedura zawierania Umowy Sprzedaży.

 1. Konsument ma możliwość dokonania Zakupu wybranego Towaru w sklepie internetowym.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.koronkowysekret.pl, dokonać wyboru interesującego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: – przedmiotu Zamówienia, – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), – wybranej metody płatności, – wybranego sposobu dostawy i jej miejsce.
 6. Podana w Zamówieniu łączna cena zamawianych Towarów wraz z kosztami dostawy Towarów stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 7. Po złożeniu Zamówienia Firma ma obowiązek uzyskać od Klienta zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w pkt 5.
 8. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji przez Klienta bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, a ponadto podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie”.
 9. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową Sprzedaży z Firmą i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Po złożeniu Zamówienia, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta lub w formularzu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość, zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz informującą o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej z informacją o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w pkt 9 powyżej, tj. z chwilą przyjęcia oferty Klienta przez Firmę. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9 wraz z załącznikami w formacie pdf: treści Regulaminu, pouczeniu o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i innych informacji, o których mowa w punkcie 9.
 12. Sklep stacjonarny Koronkowy Sekret i Sklep Internetowy posiada wspólny magazyn. Stan magazynowy sklepu koronkowysekret.pl jest aktualizowany codziennie do godziny 20tej. Po dokonaniu zakupu w naszym sklepie internetowym na mail podany przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość o wpłynięciu zamówienia. W przypadku wystąpienia braków, informujemy o przewidywanym terminie dostępności jeśli produkt jest jeszcze produkowany lub jeśli Klient wyrazi taką wolę – zwracamy koszty.
 13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są na stronie internetowej Sklepu. Cenami obowiązującymi Produktów są ceny wskazane na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Państwa Zamówienia.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Sprzedany Produkt pozostaje własnością CINTHIA sp z.o.o, ul. Pełczyńskiego 16 m 12, 01-471 Warszawa, NIP 5223253717 do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.

VII. WYSYŁKA PRODUKTÓW I JEJ KOSZTY.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu
  a) przesyłka kurierska,
  b) paczkomat,
  c) przesyłka kurierska za pobraniem.
  d) odbiór osobisty
 2. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
 3. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację o wysokości kosztów wysyłki zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Państwa adres.
 4. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania.
 5. Zamówione produkty zostaną wysłane do 3dni roboczych jeśli są dostępne w magazynie lub czas dostawy będzie uzgodniony indywidualnie dla danego produktu w przypadku jego braku w magazynie.

VIII. PŁATNOŚCI.

 1. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt możliwe jest w jeden z następujących rodzajów płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24),
 2. W przypadku każdego Zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 3. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).
 4. Składając Zamówienie na Produkt wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

IX. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW.

 1. W przypadku nabycia Produktów Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego wzór zamieszony będzie na stronie. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwracanych Produktów zawsze po uprzednim wypełnieniu formularza.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Państwu w terminie czternastu dni, bez konieczności podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie sprzedanego Produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży prosimy o wypełnienie formularza dostępnego za pośrednictwem strony. Mogą Państwo również złożyć oświadczenie skierowane do CINTHIA sp z.o.o, ul. Pełczyńskiego 16 m 12, 01-471 Warszawa, NIP 5223253717 lub mailowo zamowienia@koronkowysekret.pl W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej.
 4. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu koszt zakupu produktu- koszt dostawy nie zostanie zwrócony. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności (poza przesyłką pobraniową), którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W przypadku wysyłki za pobraniem konieczne jest podanie przez Państwa nr konta na który ma nastąpić zwrot pieniędzy. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty w przypadku przesyłek za pobraniem lub przez Płatności24 jeśli w taki sposób dokonana była płatność. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
 5. Odstępując od Umowy Sprzedaży Produktu mają Państwo obowiązek odesłać nam Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakupu. Termin uważa się za dochowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Koszty i ryzyko związane z przesyłką zwrotną w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy obciążają Państwa.
 6. Za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiadają Państwo. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

X. USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. REKLAMACJE.

 1. Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu Produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych za pośrednictwem www.koronkowysekret.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 3. Wszelkie zgłoszenia wad Produktów zakupionych w naszym Sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia (dalej „Reklamacje”) należy składać nam e-mailem na adres kontakt@koronkowysekret.pl. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy związane z działaniem Sklepu. W niektórych przypadkach możemy prosić Państwa o przesłanie nam zdjęć Produktów podlegających Reklamacji.
Przewiń na górę